ניהול הרשאותניהול הרשאות

כותרת

תיאור

 

בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה קבעה הוועדה המקומית כפר סבא בוועדת משנה מס' 20190012 מיום 23.9.2019 הנחיות מרחביות. ההנחיות המרחביות הן בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות, ולהוראות שקבועות בתכניות החלות במגרש. ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בהנחיות המרחביות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק התכניות החלות. ההנחיות יכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד פרסומן. הרואה עצמו נפגע מההנחיות המרחביות, רשאי לפנות לוועדת הערר המחוזית – מחוז מרכז, רח' מוצקין 19, רמלה. טל' 08-9216466, עם העתק לוועדה המקומית, תוך 30 יום ממועד פרסום הודעה זאת. ההנחיות יכנסו לתוקפן בתום תקופה זו.

הנחיות מרחביות מנהל הנדסה כפר סבא.pdf

 

תמונה

 

תאריך הזנה

קבצים מצורפים

נוצר בתאריך על-ידי
שונה לאחרונה ב- על-ידי