נהלים - פיקוח בניה

  
הנחיות מהנדס העיר בנושא חומרי גמר בהיתרי בניה