הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

בקשת מידע להיתר

​​ ​​​​ממשק רישוי זמין-טופקאד מפ"י

הוועדה לתכנון ובניה כפר- סבא היא אחת הוועדות המשתתפות ביישום הממשק של מפ"י ומערכת רישוי זמין. 
מהתאריך ה- 21.3​.2021  המודד יעביר את מס' העבודה ומס' רישיון המדידה לעורך הבקשה.

בעת פתיחת בקשה לתיק מידע במערכת רישוי זמין, עורך הבקשה יזין את הנתונים שקיבל מהמודד.


​בתאריך 12.4.2021 התקיים כנס מודדים מקוון להדרכה על הממשק. 

החל מתאריך 18.4.2021 לא יתקבלו מפות מדידה לתיק מידע להיתר שלא באמצעות מערכת טופוקאד.

לנוחיותכם מצורפים מצגות וסרטוני הדרכה.


מצגת כנס מודדים לחץ כאן​​

מצגת לעורכי בקשות-מינהל התכנון לחץ כאן

קישור להנחיית מנהל להכנת מפות מדידה – מפ"י לחץ כאן​

סרטון הדרכה למודדים – מפ"י לחץ כאן​

 ממשק רישוי זמין - טופוקאד לחץ כאן​

 כניסה למערכת טופוקאד לחץ כאן

 דוגמת תבניות למפות – אתר מפ"י לחץ כאן

 ​

​בקשה למידע - להיתר בניה לפי סעיף 145 (א1) לחוק התכנון והבניה

מהי בקשה למידע במסגרת הליך הוצאת היתר בניה?

על פי תקנות הרישוי החדשות שנכנסו לתוקפן, הליך הוצאת היתר בניה מתחיל בהגשת בקשה למידע להיתר.
ללא קבלת תיק מידע, הגשת הבקשה להיתר תידחה בשל אי עמידה בתנאי הסף.
הבקשה מרכזת את המידע המועבר ביחס לשטח, שנועד לסייע למגיש הבקשה להכיר את השטח המיועד מבחינת נתוני תכנון, דרישות ומגבלות החלות במקום.


מה הם זמני הטיפול בבקשה למידע?

5 ימי עבודה לבדיקה של עמידה בתנאי הסף (במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף היא תוחזר למבקש). 30 ימי עבודה למסירת תיק מידע. 

מהו תהליך הטיפול בבקשת מידע להיתר?

א. הגשת בקשה למידע להיתר ובדיקת תנאי סף  (5 ימי עבודה)

בקשה לקבלת מידע להיתר תיערך בידי עורך בקשה במערכת המקוונת שער המידע ותכלול נתונים אלו:
פרטי המקרקעין ופרטי עורך הבקשה לגביהם מבוקש המידע להיתר, פירוט השימוש המבוקש ופרטי העבודה או הבניה.
את הבקשה יש להגיש בצירוף:
1. קובץ תצלומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות בציון מועד הצילום.
2. אישור תשלום אגרה.
3. קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת בידי מודד מסמך מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר או בהינתן פטור, תרשים מתאר.
 ​
פטור ממפת מדידה: יש למלא טופס בקשה לפטור מהגשת מפת מדידה- לחץ כאן​
במקרים שהבקשה למידע להיתר היא בנוגע להקמת תוספת לבניין קיים, בלא חריגה מהיקפו או בנוגע לשינוי שימוש בבניין קיים, בלא ביצוע עבודות פיתוח, וכן אם שוכנע מהנדס העיר כי בנסיבות העניין ניתן למסור את המידע בלא הגשת מפת מדידה להיתר, בהסתמך על בקשה להיתר בניה לגבי המקרקעין שהוגשה בעבר ועל ההיתר שניתן לפיה, יצרף עורך הבקשה תרשים מתאר.
 
ב. עמידה בתנאי הסף
במידה והבקשה לא עברה תנאי סף היא תוחזר לעורך הבקשה ותתחיל את התהליך מראשיתו. במידה והבקשה עברה תנאי סף היא מועברת להתייחסות רשויות וגופים נוספים, הבקשה תיבדק ותוחזר לעורך הבקשה בתום 30 ימי עבודה.
 
ג. מידע מרשויות וגופים 
הבקשה למידע תועבר לבעלי תשתיות, משרדי ממשלה וגורמים מאשרים להתייחסותם.

 
ד. סיכום הבקשה ומתן תיק מידע להיתר
• פרטי הקרקע.
• ייעוד הקרקע.
• רשימת תכניות החלות על הקרקע.
• שימושים מותרים.
• שטחי בנייה מותרים (זכויות בנייה).
• הגבלות בנייה לפי תכנית החלה במקום, לדוגמה: גובה בניין, מספר קומות, מספר יחידות דיור, מספר מרתפים וקווי בניין.
• הגבלות נוספות, לפי החלטות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לדוגמה: מראה חיצוני אחיד באזור מסוים.
• מידע על תשתיות הרשות המקומית.
• חבות בתשלום היטל השבחה.
• מפת מדידה או תרשים מתאר הכוללים מידע.
 


בקשת מידע להיתר