הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

פטור מהיתר

פטור מהיתר בניה

לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014, סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, (נוסף על האמור בסעיף 145 ג לחוק) כל אלה:
1. הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות.
2. הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
3. הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.
4. הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו.
5. הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.

שימו לב!

אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים וסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הועדה המקומית.

הגשת דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

את הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר והאישורים הדרושים לכך, יש להעביר למח' רישוי על הבניה על ידי אחת מהדרכים הר"מ:
1. באופן מקוון  ע"י מילוי טופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר באתר שער המידע לרישוי ולבניה.

2. רשימת האישורים הדרושים להגשת דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר ניתן למצוא בהנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר.
למידע נוסף בנושא, ניתן להתייעץ עם מדור מידע תכנוני ו/או לעיין באתר שער המידע לרישוי ולבניה.
בסיום הבדיקה תתקבל התייחסות לבקשה לכתובת הדואר המופיעה בטופס הבקשה.

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

פטור מהיתר