הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט
בית ספר

פטור מהיתר

​​​​​​​פטור מהיתר בניה

לפי תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014, סוגי בניינים, עבודות ושימושים המפורטים בתקנות אלה פטורים מהיתר ובלבד שהתקיימו בהם, (נוסף על האמור בסעיף 145 ג לחוק) כל אלה:
1. הם יבוצעו בידי בעל זכות במקרקעין או בעל זכות לגביהם המאפשרת ביצוע עבודות.
2. הם יבוצעו באופן שתובטח יציבות המבנה או המיתקן המוקם לפי תקנות אלה, ותובטח בטיחות השוהים במבנה או בסביבתו.
3. הם יבוצעו באופן המפורט בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה.
4. הם מתאימים לתכניות ולהנחיות המרחביות החלות במקום, ואם ניתן היתר הקובע הוראות לגבי הקמתם, הם תואמים את הוראותיו.
5. הם אינם בתחום מגרש, אתר, מתחם, או בניין המיועדים לשימור לפי תכנית מאושרת או רשימת שימור מאושרת לפי התוספת הרביעית לחוק.

שימו לב!

אין במתן הפטור מקבלת היתר, כדי לאפשר בנייה שלא בהתאם לחוק, לתקנות, לתכנית או להנחיות המרחביות או לתנאים וסייגים לעבודות ולשימושים שפורסמו באתר הועדה המקומית.

הגשת דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

את הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר והאישורים הדרושים לכך, יש לבצע :
באופן מקוון  ע"י מילוי טופס הדיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר באתר שער המידע לרישוי ולבניה. 

הדיווח נשלח אל הוועד​ה המקומית כפר סבא.  ​לתשומת הלב דיווח הפטור כפוף להנחיות המרחביות לעבודות הפטורות מהיתר .

ניתן לראות אלו עבודות כלולות בבקשה לפטור מהיתר בבית האטרקטיבי​


פטור לביצוע עבודות תשתית לפי סעיף 261 (ד) לחוק​​

ביום 8.2.16 פורסמו תקנות התכנון והבניה (דיווח על ביצוע עבודות לפי סעיף 261 (ד) לחוק) התשע"ו - 2016.                                                                                                                                                                                           בסעיף 261 (ד) לחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 , נקבע כי סלילת דרך והנחת קווי תשתית לרבות מתקנים נלווים,                                                                                                                                                                      למעט קווי גז טבעי לפי סימן ו2 בפרק ג' פטורים מהיתר ונדרשים במסירת הודעה בלבד לרשות המקומית ולועדה המקומית.

להלן טופס לדיווח על עבודה כנ"ל יש לשלוח לתיבת המייל Ptormheter@ksaba.co.il​:

הודעה על הקמת תשתיות בהתאם לתכנית על פי סעיף 261 (ד) (4) לחוק התכנון והבנייה​

​​

​*במידה ונתקלת במסמך שאינו נגיש ויש צורך להנגישו ניתן לפנות לאוריה יעקובי במייל oriay@ksaba.co.il​​  או בטלפון  09-7649166​

פטור מהיתר